5 ขั้นตอน python วาดรูปดาว

python วาดรูปดาว

วิธีการวาดรูปดาว ใช้ library turtle ทำตามขั้นตอนได้เลย

1.เรียกใ้ช้ turtle เข้ามาในโปรแกรมของเราก่อน

import turtle

2.เรียกโมดูลเต่า โดยตั้งชื่อ “t” เพื่อความง่ายในการเรียกใช้งาน

import turtle
t = turtle.Turtle()

3.เราจะใช้ loop ในการซ้ำในการวาดรูปดาว โดยใช้คำสั่ง t.forward() ในการเคลื่องที่ของเส้นและระบุ
ความยาวของเส้นวาด และใช้คำสั่ง t.right() เพื่อหันเปลี่ยนทิศทางของเส้นวาด ตามรัศมีที่กำหนดไว้

import turtle
t = turtle.Turtle()

for i in range(5):
    t.forward(100)
    t.right(144)

จากโค้ด เราจะวาดเส้นตรงยาว 100 pixels จากนั้นเลี้ยวเปลี่ยนทิศทาง 144 องศา
และวาดซ้ำๆ 5 ครั้ง เมื่อวาดจบเราก็จะได้รูปดาว 5 แฉก

รูปดาว python turtle star

เพิ่มสีสันให้ดาวของเรา โดยใช้ List เข้ามาช่วยในการเก็บชื่อสีต่างๆไว้

import turtle
t = turtle.Turtle()

color = ['yellow','orange','green','cyan','blue']
t.pensize(4)

t.penup()
t.setpos(-90,30)
t.pendown()
for i in range(5):
    t.pencolor(color[i])
    t.forward(100)
    t.right(144)
t.done()
Python draw star with color
%d bloggers like this: